TOEIC TOEFL IELTSเรียนCU-TEP สอบCU-TEP
 
 

CU-TEP

 
สอบCU-TEP

CU-TEP คือ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)

CU-TEP รับรองผล 80/120 จำนวนสอบผ่านมากที่สุดในประเทศไทย อาจารย์เรา ได้ 112/120 กล้ารับรอง 100 %สอนสด กลุ่มเล็ก สอนครบทุกส่วน พื่นฐาน และ ตะลุยทำข้อสอบ
สอบCU-TEP วัดอะไร? วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU-TEPทดสอบอะไร?
วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและการพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ

CU-TEPนำผลสอบ ไปใช้ทำอะไร?
ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดวิธีการสมัครCU-TEPสามารถสมัครสอบ online ได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th
ค่าสมัครสอบ 600 บาท

ข้อสอบCU-TEP
ประกอบด้วยข้อสอบ 3 ชุดย่อย คือ

 • Listening ทดสอบทักษะการฟังโดยให้ฟังเทปที่ใช้เสียงของเจ้าของภาษาและตอบคำถามวัดความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที
 • Reading ทดสอบทักษะการอ่านโดยให้อ่านเรื่องที่กำหนดให้ และตอบคำถามเพื่อวัดความเข้าใจ จำนวน 60 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที
 • Writing ทดสอบความรู้ด้าน Grammar โดยให้หาจุดบกพร่องของประโยคที่กำหนดให้ (Error recognition) จำนวน 30 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที


CU-TEP วัดอะไร? วัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางทักษะการอ่าน การเขียนการฟังและ การพูดเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ภาษาอังกฤษสอบเข้าปริญญาโท-เอก 
CU-TEP , TU-GET , นิด้า , เกษตรศาสตร์ , ABAC , มศว  ผ่านฉลุยด้วยความรู้แน่นปึ้ก  รับรองผล 100%

รายละเอียดคอร์ส  Basic  (English for Postgraduate Studies)  24 ชั่วโมง  5,500  บาท

 • เหมาะสำหรับผุ้ที่มีความประสงค์ จะสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาลัยชั้นนำในประเทศไทย  แต่ยังมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี  หรือทิ้งภาษาอังกฤษมานาน
 • ในส่วนของคอร์ส Basic นี้ จะใช้เวลา 24 ชั่วโมง โดยจะเน้นไปที่การปูพื้นฐานไวยกรณ์โดยละเอียด และสามารถนำหลักไวยากรณ์เหล่านี้ไปใช้ในการทำข้อสอบของแต่ละหมาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ในส่วนของไวยากรณ์ ผู้เรียนจะได้รู้ถึงโครงสร้างและกฎต่าง ๆ อย่างละเอียด โดยจะมีการสอน Technique ในการวิเคราะห์ข้อสอบโดยจะเริ่มต้นจากความรู้ไวยากรณ์เบื้องต้นรวมไปถึงข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมักจะสับสนและเกิดข้อผิดพลาดในการนำไปใช้อยู่บ่อย ๆ
 • สำหรับผู้ที่ทิ้งการใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน คอร์สนี้จะช่วยฟื้นฟูความรู้ให้ผู้เรียนโดยจะมีการนำเสนอกลยุทธ์ให้ภาษาอังกฤษดูง่ายและสนุกต่อการเรียนรู้

 

รายละเอียดคอร์ส ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (English for Postgraduate Studies) 48 ชั่วโมง  9,500  บาท
จุดประสงค์:
คอร์สนี้มีขึ้นเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธรรมศาสตร์, NIDA ฯลฯ และเพื่อเตรียมตัวผู้เรียนให้มีทักษะต่างๆที่จำเป็นในด้านภาษาอังกฤษ อันได้แก่ ฟัง อ่าน และเขียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เนื้อหาคอร์ส:
ผู้เรียนจะได้มีโอกาสฝึกทำข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-TEP) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-GET) จำนวนรวม 8 ชุด ซึ่งในข้อสอบของทั้งสองสถาบัน มีเนื้อหาครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • การฟัง: ข้อสอบ CU-TEP มีเนื้อหาที่ทดสอบการฟัง (Listening) ซึ่งผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง และได้รับเทคนิคในการฟังเพื่อจับใจความ จากบทสนทนา และการบรรยายโดยเจ้าของภาษา (ซีดี) ทั้งนี้ เมื่อเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนก็จะสามารถฟังบทสนทนาและการบรรยายภาษาอังกฤษในชั้นเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้อย่างคล่องแคล่ว
 • การอ่าน: ข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET มีเนื้อหาที่ทดสอบการอ่านเพื่อจับใจความ ซึ่งประกอบด้วยบทความหลากหลายประเภท (สังคม, เศรษฐกิจ, ประวัติศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ) พร้อมกับคำถามประเภทเลือกคำตอบที่ถูกต้อง เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน คอร์สนี้จะแนะนำเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการอ่านเร็ว และตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถนำเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ตำราเรียน และวารสารภาษาอังกฤษในระดับชั้นปริญญาโทและเอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเขียน: ข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET มีเนื้อหาที่ทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในด้านโครงสร้างประโยค (Sentence Structure), หาคำผิด (Error Identification), เติมคำ (Cloze), คำศัพท์ (Vocabulary) และคำเหมือน (Synonyms) ซึ่งในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้รับการทบทวนในเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่สำคัญๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทและเอก นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้มีโอกาสเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับการฟัง, อ่าน, เขียน และพูดภาษาอังกฤษในระดับชั้นปริญญาโทและเอกต่อไปอีกด้วย

เป้าหมาย:
เมื่อผู้เรียนเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถรับมือกับข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งสองแห่งและที่อื่นๆได้ แถมยังมีทักษะติดตัวไปใช้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกได้เป็นอย่างดี

 

 • อาจารย์ SMART TUTOR ส่งสอบอยุ่ประจำๆ เพื่อ update ข้อสอบใหม่ๆ ตลอดเวลา จึง มีเทคนิค ที่จะบอกน้องๆ เสมอ
 • มีให้เลือกเรียนสะดวกๆ ถึง 3 สาขา ลาดพร้าว , บางนา ,พระราม 2
 • เรียนซ้ำได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าจะพอใจคะแนน
 • Nakorn Kulachan
  Bachelor of Arts, Chulalongkorn University
  English Major, Spanish Minor
  English and Spanish Interpreter and Translator
  Professional English Lecturer (TOEIC, IELTS, SMART I) for Grammar, Reading, Listening, Writing, and Speaking

  อาจารย์เบิ้ม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต ( เอกภาษาอังกฤษ) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เมื่อจบการศึกษา ได้ทำงานเป็นล่ามภาษาสเปนในโรงงานฟอกหนังของชาวอาร์เจนตินา เป็นเวลาสองปี จากนั้นก็ได้ทำงานเป็นผู้ประสานงานต่างประเทศในบริษัทก่อสร้างชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยแปลหนังสือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นอกจากนี้ อาจารย์เบิ้มยังมีประสบการณ์ในการเป็นล่ามภาษาอังกฤษอีกด้วย ล่ามแปลภาษา ทั้งอังกฤษเป็นไทยและไทยเป็นอังกฤษ อาจารย์เบิ้มยังมีความเชี่ยวชาญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นดีเยี่ยม และสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายสำหรับนักเรียน อีกทั้งสามารถสอนเรื่องการออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้องอีกด้วย

  อาจารย์ SMART TUOTR ได้ CU-TEP 112/120 กล้าการันตี 75/120

   


 

CU-TEPภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถดูตารางเรียนได้ที่


http://www.thesmarttutor.com/cu-tep-test-schedule.php